Main Content

Co-producing co-production/ Cydgynhyrchu cydgynhyrchiad

23 September 2022 — 09:30 - 14:00

23 September 2022 — 09:30 - 14:00
Status: SPACES AVAILABLE

Conference centre, University of South Wales, Treforest

CF37 1DL 

What is co-production?  

In practice, co-production involves people with lived experiences (users of services) working alongside other key stakeholders as equals to make collective decisions and inform positive change that benefits all in a meaningful and purposeful way. 

During this ‘co-producing co-production’ hack-a-thon we will explore what co-production means to us as a region, and will:

•       Work together to co-design our regional definition of co-production

•       Develop the basis of our co-production charter to inform our regional co-production strategy and commissioning framework in Cwm Taf Morgannwg 

Co-production takes time. 

If carried out effectively, it will help to overcome barriers, and find solutions, so services can be genuinely created to meet the needs of those who need them. 

Come along if you:

  • Are committed to co-producing with people who use services, carers and parents
  • Would like to use your own experiences (both professional or lived) to inform the way services are co-produced
  • Would like to learn more about co-production from experts 

Some extra information: 

Accessibility

The event venue is fully accessible.  Please let us know if you have accessibility needs when you register. 

Refreshments

Refreshments and lunch will be served throughout the day.

Parking 

On-site parking is available with allocated disabled bays.

Public transport

The venue is within walking distance of Treforest train station and bus stops. 

A shuttle mini bus is available to take you to the conference centre from the train station (please state if you need this when you register). 

Online option 

We recommend attending this event in person, however an online session facilitated by a co-production expert is available. 

Please register here if you plan to attend online. 

 

--------------------------------------------------------------------

Treforest - Y Ganolfan Gynadledda 

Prifysgol DeCymru 

CF37 1DL 

Beth yw cydgynhyrchu?

Yn ymarferol, mae cydgynhrychu’n golygu cael pobl â phrofiadau byw (defnyddwyr gwasanaethau) i weithio law yn llaw â rhanddeiliaid allweddol eraill ar sail gyfartal er mwyn iddynt wneud penderfyniadau ar y cyd ac addysgu newidiadau cadarnhaol sydd o fudd i bawb, mewn modd ystyrlon a phwrpasol.

Yn ystod yr hac-a-thon ‘cydgynhyrchiad cydgynhyrchiol’ hwn byddwn ni’n archwilio ystyr cydgynhyrchu i ni fel rhanbarth a byddwn ni’n:

•       Cydweithio i gyd-gynllunio ein diffiniad rhanbarthol o gydgynhyrchu

•       Datblygu sail ein siarter gydgynhyrchu i addysgu ein strategaeth gydgynhyrchu ranbarthol a’n fframwaith gomisiynu yng Nghwm Taf Morgannwg

Mae cydgynhyrchu’n cymryd amser.

Os yw’n cael ei wneud yn effeithiol, bydd yn helpu i oresgyn rhwystrau, a dod o hyd i atebion, er mwyn i wasanaethau allu cael eu creu i ateb anghenion go iawn y rhai sydd angen eu defnyddio.

Dewch heibio os ydych chi:

  • Wedi ymrwymo i gydgynhyrchu gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr a rhieni
  • Eisiau defnyddio eich profiadau eich hunan (boed broffesiynol neu o fywyd) i addysgu’r modd mae gwasanaethau’n cael eu cydgynhyrchu
  •  Eisiau dysgu mwy am gydgynhyrchu oddi wrth arbenigwyr

Ychydig o wybodaeth ychwanegol:

Hygyrchedd

Mae lleoliad y digwyddiad yn hollol hygyrch. Gadewch i ni wybod os oes gennych anghenion hygyrchedd wrth i chi gofrestru.

Lluniaeth

Gweinir lluniaeth a chinio drwy’r dydd.

Parcio

Mae parcio ar gael ar y safle gyda mannau anabl wedi’u clustnodi

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r lleoliad hwn o fewn pellter cerdded i orsaf fysiau Trefforest a mannau aros bws.

Mae bws mini gwennol ar gael i fynd â chi i’r ganolfan gynadledda o’r orsaf drenau (nodwch os bydd angen hyn arnoch wrth i chi gofrestru).

Dewis ar lein

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n mynychu’r digwyddiad hwn yn y cnawdd, ond mae sesiwn ar lein a hwylusir gan arbenigwr cydgynhyrchu ar gael.

Cofrestrwch yma os ydych chi’n bwriadu mynychu ar lein. 

Event Details

When:

23 September 2022 — 09:30 - 14:00

Status:

Spaces Available

Location:

University of South Wales, Treforest

Organised By:

CTM Regional Partnership Board

Share:

;